Algemene Voorwaarden YOUNGCAPITAL INTERNATIONAL B.V.

Artikel 1 - Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van YoungCapital International B.V., hierna 'YoungCapital International'.
KANDIDATEN (Potentiële) werknemers, uitzend- en detacheringskrachten.
MATCH De tot stand gekomen overeenstemming tussen Opdrachtgever en een Kandidaat dan wel tussen de Opdrachtgever en YoungCapital.
OPDRACHT Het verzoek van de Opdrachtgever, binnengekomen bij YoungCapital International.
OPDRACHTGEVER De rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van YoungCapital International.
OVEREENKOMST De overeenkomst tot dienstverlening tussen YoungCapital International en Opdrachtgever.
PARTIJEN YoungCapital International en Opdrachtgever tezamen.
YOUNGCAPITAL INTERNATIONAL B.V. Onderdeel van YoungCapital Group B.V. waaronder direct dan wel indirect de volgende websites ressorteren:

 • www.youngcapitalinternational.nl
 • www.stage.nl
 • www.bijbaan.nl
 • www.bijbanen.nl
 • www.scholierenwerk.nl
 • www.winkel-vacatures-online.nl
 • www.parttimewerk.nl

Artikel 2 - Algemene bepalingen

  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, offertes en overige Overeenkomsten van YoungCapital International voor zover geen afwijkende voorwaarden van een andere tot YoungCapital Group B.V. behorende entiteit van toepassing zijn verklaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

 4. Afwijkingen

 5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover YoungCapital International zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 6. Overeenkomst

 7. Op elke Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn na het verzenden van de vacaturetekst en/of Opdracht voor een andere dienst tezamen met een (eventueel apart verzonden) schriftelijke bevestiging van de bijbehorende tariefafspraak.
 8. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te gebeuren. Indien de Opdracht wordt voortgezet na het eindigen van de Overeenkomst, dan wordt deze geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode. YoungCapital International heeft het recht deze voortgezette overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien YoungCapital International niet kan instemmen met de voorwaarden en duur waaronder de voortgezette overeenkomst is verlengd.
 9. Bij opzegging van een Overeenkomst door Opdrachtnemer, waarbij de Opdracht nog geen zes maanden heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van veertien kalenderdagen. Bij opzegging van een Overeenkomst waarbij de opdracht zes maanden of langer heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van zes weken.

Artikel 3 - Diensten

 1. YoungCapital International levert 3 diensten, te weten:
  • Het plaatsen van een vacature (nader omschreven in de Offerte) op de websites vallende onder YoungCapital International.
  • Het toegang krijgen tot de CV Database van YoungCapital International.
  • Schriftelijk overeengekomen diensten tussen Partijen, anders dan de diensten zoals hierboven omschreven.
 2. De diensten van YoungCapital International hebben als primair doel het werven van Kandidaten voor de inzet als (tijdelijk) personeel.

Artikel 4 - Rechten en verplichtingen YoungCapital International

 1. YoungCapital International zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. YoungCapital International heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst primair de inspanningsverplichting om Kandidaten te werven. Er geldt geen resultaatsverplichting.
 3. Indien YoungCapital International aanvullende diensten levert, waaronder de selectie van de Kandidaat en/of de Kandidaat op de payroll zet, zijn de Algemene Voorwaarden van YoungCapital Group B.V. van toepassing op de betreffende aanvullende dienst.
 4. YoungCapital International behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot het plaatsen van een vacature zonder opgave van redenen niet in een Overeenkomst om te zetten.

Artikel 5 - Rechten en Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Het is Opdrachtgever toegestaan, na goedkeuring van YoungCapital International, om vacatures te plaatsen op het internetplatform van YoungCapital International. Daarnaast is het Opdrachtgever toegestaan, na goedkeuring van YoungCapital International, om zelfstandig in de database van YoungCapital te zoeken naar geschikte Kandidaten.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correcte en volledige opgaaf van het bedrijfsprofiel en de vacatureomschrijving. Ten aanzien van de vacature is het Opdrachtgever niet toegestaan de bedrijfsgegevens op te nemen in de vacature, met uitzondering van de bedrijfsnaam en het logo.

 3. Opdrachtgever dient binnen een redelijke termijn inhoudelijk te reageren op hetgeen YoungCapital International aan Opdrachtgever vraagt. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is Opdrachtgever per overtreding een bedrag ter hoogte van € 50,- exclusief BTW verschuldigd aan YoungCapital International.
 4. Het is niet toegestaan om materiaal te plaatsen op het internetplatform dat gewelddadig, seksueel getint, racistisch of anderszins aanstootgevend of discriminerend van aard is. YoungCapital International behoudt zich het recht voor om content of vacatures te verwijderen of aan te passen.
 5. Het is niet toegestaan om Kandidaten te selecteren op leeftijd, ras, geslacht of op anderszins discriminerende gronden Opdrachtgever vrijwaart YoungCapital International voor aanspraken van Kandidaten of derden dienaangaande.

Artikel 6 - Selectie

 1. Opdrachtgever verstrekt aan YoungCapital International nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden en arbeidsplaats betrekking hebbende op de vacature/gezochte Kandidaat, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Overeenkomst. Opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de Kandidaat die inzake de Opdracht wordt voorgesteld.

Artikel 7 - Database

 1. De database waarvan Opdrachtgever gebruik kan maken, is eigendom van YoungCapital International. Opdrachtgever dient bij het gebruik van deze database alle wetten en regelgeving betreffende privacy en gegevensbescherming in acht te nemen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van YoungCapital informatie uit en/of betreffende de database aan derden te verstrekken.
 2. De database en de gegevens in de database mogen niet worden gebruikt voor enig ander doel dan het selecteren van een Kandidaat om te komen tot een Match.
 3. Sollicitaties worden gedurende een periode van 6 weken bewaard. Na 6 weken zijn de sollicitaties niet meer inzichtelijk voor Opdrachtgever.

Artikel 8 - Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van wat met de met Opdrachtgever in de Overeenkomst is afgesproken of bij gebreke daarvan zal worden gefactureerd binnen twee weken na het ontstaan van een Match.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door YoungCapital International ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
 3. Alle onder YoungCapital Group B.V. ressorterende vennootschappen zijn inningsbevoegd en elke der genoemde vennootschappen is vrij om de vorderingen die zij hebben op Opdrachtgevers, te cederen, verpanden of ter incassering over te dragen. Opdrachtgever betaalt in dat geval bevrijdend. Indien YoungCapital International het noodzakelijk acht om in het kader van haar bedrijfsvoering vorderingen op Opdrachtgevers te cederen, over te dragen of in zekerheid te geven aan derden, dan verleent Opdrachtgever bij voorbaat toestemming hiervoor. Opdrachtgever verbindt zich tot het verlenen van alle medewerking die dit eventueel met zich meebrengt.
 4. Reclames betreffende enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Uitzendonderneming zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Een en ander laat onverlet het overige gestelde in dit artikel. YoungCapital International kan aanvullende zekerheden verlangen van haar Opdrachtgever. Dit kan zowel voorafgaand als tijdens een lopende Opdracht.
 5. Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door YoungCapital International of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door YoungCapital International of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is YoungCapital International of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.
 6. Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de volgende volgorde:
  • Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op Opdrachtgever.
  • Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen.
  • Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

Artikel 9 - Beëindiging en ontbinding

 1. YoungCapital International is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen:
  • De Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • YoungCapital International een goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet na zal komen.
  • De Opdrachtgever bij of na het sluiten van de Overeenkomst onvoldoende zekerheid kan geven voor het nakomen van zijn verplichtingen.
 2. YoungCapital International is eveneens bevoegd de Overeenkomst te beëindigen indien nakoming onmogelijk is of op grond van redelijkheid en billijkheid net kan worden gevergd dan wel zich omstandigheden voordoen dat instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Door het beëindigen van de Overeenkomst worden de vorderingen van YoungCapital International op de Opdrachtgever direct opeisbaar. Wanneer YoungCapital International de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt YoungCapital International aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst met YoungCapital International te ontbinden, wanneer YoungCapital International zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 5. Een Overeenkomst aangegaan voor het plaatsen van een vacature eindigt na afloop van de vacaturemaand. Een Overeenkomst op basis van no cure, no pay kan te allen tijde door de Opdrachtgever schriftelijk en met redenen omkleed worden beëindigd. Een Overeenkomst aangegaan voor werving of andere diensten eindigt op basis van wat Partijen zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid YoungCapital International

 1. YoungCapital International is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover YoungCapital International deze verplichting niet nakomt, is YoungCapital International, met inachtneming van het hierna bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij YoungCapital International en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van YoungCapital International.
  YoungCapital International schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:
  1. YoungCapital International een aanvraag van Opdrachtgever niet in behandeling neemt; en/of
  2. de contacten tussen Opdrachtgever en YoungCapital International voorafgaande aan een mogelijke W&S-Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever tot werving & selectie, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke werving & selectie van een Kandidaat.
  3. schade is veroorzaakt doordat er onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt door de Opdrachtgever of Kandidaat aan YoungCapital International.
 2. YoungCapital International is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Kandidaat, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij YoungCapital International indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YoungCapital International.
 3. Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van YoungCapital International tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit is voortgevloeid met een maximum van €10.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen per kalenderjaar. Per Opdrachtgever is daarnaast de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per kalenderjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YoungCapital International. Aansprakelijkheid van YoungCapital International voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart YoungCapital International voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 5. YoungCapital International is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de op systemen opgeslagen gegevens van de gebruiker. YoungCapital International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van informatiedragers, elektronische bestanden of software die door YoungCapital International zijn verstrekt.
 6. Indien Opdrachtgever aan YoungCapital International informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 - Persoonsgegevens van de Kandidaat

 1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Kandidaat, die voor en gedurende de Overeenkomst door YoungCapital International kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken. YoungCapital International kan derhalve bepaalde informatie, zoals het BSN-nummer, nimmer aan Opdrachtgever verstrekken. YoungCapital International verleent geen inzage in de gegevens van haar Kandidaten, anders dan welke benodigd zijn voor de juiste werving & selectie en/of welke gegevens met dat doel zijn verstrekt.
 2. Opdrachtgever zal de Kandidaat op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 12 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden voor YoungCapital International verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop YoungCapital International geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YoungCapital International niet in staat is de verplichtingen na te komen of waardoor het nakomen van haar verplichtingen in redelijkheid niet van YoungCapital International kan worden verlangd. YoungCapital International zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht situatie op de hoogte stellen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover YoungCapital International ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YoungCapital International gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 - Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen, mits de informatie niet uit een algemene bron toegankelijk is.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, YoungCapital International gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en YoungCapital International zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is YoungCapital International niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom- en auteursrechten

 1. Alle door YoungCapital International verstrekte rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van YoungCapital International worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand openbaar gemaakt worden, of op een andere manier ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Op het bepaalde in art 14 lid 1 en in art 3 lid 3 is de intellectuele eigendomsregelgeving die onder meer het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht omvat van toepassing.

Artikel 15 - Overige

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Overeenkomst niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Overeenkomst, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen YoungCapital International in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zo veel mogelijk benaderen.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van YoungCapital International is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.